Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Okres obowiązywania: od 2017

Wstęp

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 
Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.                                  

                                                                                                                                             Dz.U. z 2017 r., poz. 356

 

„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

II EDYCJA PROJEKTU EKOLOGICZNEGO DLA PRZEDSZKOLI

 

„Ekokulturalne przedszkole” to projekt ekologiczny dla przedszkoli, którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.

Cele Projektu:
• poszerzanie świadomości ekologicznej;
• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego
konsumenta;
• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Projekt „Ekokulturalne przedszkole” realizowany będzie w terminie od 1 września 2021 roku do 1 czerwca 2022 roku.

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY:

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

k) promocja przedszkola;

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”


Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

a) poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych;

b) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów;

c) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych;

d) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem;

e) integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

 

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń