Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Okres obowiązywania: od 2017

Wstęp

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 
Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.        Dz.U. z 2017 r., poz. 356

 

„BAJECZNA KSIĘGA”

PROJEKT CZYTELNICZY

              Projekt czytelniczy „Bajeczna księga” realizowany jest we wszystkich oddziałach przedszkolnych we współpracy z rodzicami. Abasadorką projektu jest Ewa Stadtmuller,

Cele projektu:

  • Promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków,
  • Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej,
  • Angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Forma realizacji projektu:

            Podstawą do rozpoczęcia realizacji projektu było założenie przez nauczyciela zeszytu w formacie A4 z czystymi kartkami, w twardej okładce, który staje się „Bajeczną księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja wstęp do bajki „Ratujmy nasz dom”, po czym odczytuje go dzieciom zachęcając, by zaproponowały dalszą część. W tym samym dniu chętne dziecko zabiera księgę do domu i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment bajki, będący kontynuacją poprzedniego. Zadaniem dziecka jest samodzielne wykonanie ilustracji do swojego fragmentu bajki w technice dowolnej. Po zakończeniu pracy dziecko przynosi księgę do przedszkola, wspólnie z nauczycielem i dziećmi odczytuje napisany przez swoją rodzinę fragment bajki i kolejne dziecko zabiera zeszyt do domu kontynuując pisanie dalszej historii. W ten sposób cała grupa jest zaangażowana we wspólne tworzenie historii własnego autorstwa.

Projekt „Bajeczna księga” realizowany będzie w terminie od 1 października 2022 roku do 10 czerwca 2023 roku.

 

„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

II EDYCJA PROJEKTU EKOLOGICZNEGO DLA PRZEDSZKOLI

„Ekokulturalne przedszkole” to projekt ekologiczny dla przedszkoli, którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.

Cele Projektu:
• poszerzanie świadomości ekologicznej;
• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego
konsumenta;
• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Projekt „Ekokulturalne przedszkole” realizowany będzie w terminie od 1 września 2021 roku do 1 czerwca 2022 roku.

 

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

k) promocja przedszkola;

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY


Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

a) poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych;

b) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów;

c) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych;

d) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem;

e) integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Projekt realizowany bedzie w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.

 

 

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

  • Dzień Dziecka

    Wszystkim dzieciom – tym małym, średnim i dużym –...

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń