KOLEJNY ETAP REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  na rok szkolny 2020/2021

W dniu 22 kwietnia 2020 roku, na stronach internetowych  przedszkoli publicznych  prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do tych placówek w rekrutacji na nowy rok szkolny. Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.


Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia
w terminie od  22.04.2020r. do 24.04.2020r.


Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informacja przesłana e-mailem z adresu wskazanego przez rodzica we wniosku  jako adres kontaktowy.


Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola nr …………………… zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

(imię i nazwisko rodzica)


Adresy e-mail przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, na które należy przesłać wiadomość znajdują się na stronach internetowych placówek. Forma papierowa oświadczenia nie jest wymagana.

dyrpp21@umt.tarnow.pl


Uwaga!

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danej placówki w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń